Wat?

Wat is cultuurraad?

De cultuurraad, opgericht in 1977, is een erkende adviesraad met als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van Dilbeek. Een 140-tal verenigingen en individuele deskundigen (geïnteresseerde inwoners) die zich bezighouden met cultuur (kunstbeoefening, cultuurspreiding, erfgoed, sociaal-cultureel werk en vrijetijdsbesteding) zijn lid van deze adviesraad.

De cultuurraad volgt het culturele leven op de voet en geeft advies aan het gemeentebestuur over culturele onderwerpen en stelt ook oplossingen voor. Zo adviseert de cultuurraad o.a. over de verdeling van de subsidies onder de verenigingen, straatnaamgeving, …

Regelmatig pakt de cultuurraad uit met eigen activiteiten waaronder het jaarlijkse Vlaams Feest. Er wordt ook samengewerkt met andere raden, instellingen zoals met de jeugd bij Kotteekoer (zomerfilmfestival). Via de website en gemeentelijk infoblad informeert de cultuurraad zijn leden en alle inwoners van Dilbeek.

De cultuurraad bestaat uit een Algemene Vergadering, een Bestuur en 3 commissies.

De Algemene Vergadering komt minstens 2 maal per jaar samen. Op deze vergadering worden alle leden uitgenodigd. Het jaarprogramma, begroting, rekeningen,… worden ter goedkeuring voorgelegd aan deze vergadering.

Het Bestuur komt maandelijks samen en bestaat uit vertegenwoordigers van verenigingen, deskundigen, een cultuurfunctionaris van CC Dilbeek, de schepen van cultuur en het diensthoofd cultuur.

Om de betrokkenheid van de leden van de algemene vergadering bij de werking van de cultuurraad te vergroten, werd een aantal commissies opgericht die zich over specifieke thema’s buigen. De 3 commissies zijn de commissie kunsten, de commissie erfgoed, toerisme en leefomgeving en de commissie socio-cultureel werk . Elke vereniging erkend door de cultuurraad dient zich aan te sluiten bij één van deze commissies. De vergaderingen van de commissies staan open voor alle erkende verenigingen, maar alleen de verengingen die deel uitmaken van de commissie hebben stemrecht.