Nieuwsbrieven

NIEUWSBRIEF 4/2022

Zilveren vogels doorkruisen
het luchtruim opnieuw
Een vlucht mensen op zoek
naar zon, zee en strand
En dit liefst van al in een ander land

Strepen in het hemelblauw
en ronkende motoren
scheppen verwachtingen
waar anderen zich aan storen

Het is zomer en tijd om te onthaasten
om stil te staan bij wat ons drijft
Een boek ligt open te wachten
voor al wie in zijn hoofd wil reizen

Alles gaat weg maar ook alles blijft…

Mirani Steenhorst

*een korte terugblik op de 1e helft 2022

°Tijdens de algemene vergadering van 16 januari 2022 werd een nieuw bestuur van de cultuurraad gekozen voor 3 jaar.

Voorzitster : Martine Pitteljon (1e vrouw na 45 jaar) – verslaggever/penningmeester : André Mertens

Leden : Mirani Steenhorst / Anjes Goris / Robrecht Geeroms / Alain Vanclooster / Lucas Nijs / Jos Rolies / Tuur Schoukens / Marthe Vanhoutte.

We namen afscheid van Luk Boelaert, André Vanoverberge, Ghislain Van Rossem  en Frans Deboeck. Dank voor de vele jaren inzet!

Alle info vind je op de website en een foto komt in de volgende nieuwsbrief!!

°We hebben Carine Delplace uitgezwaaid om te genieten van een deugddoend pensioen. Carine heeft jarenlang de cultuurraad vanuit de gemeente administratief ondersteund. Ook Steven Demesmaeker, teamleider gemeenschap, heeft zijn stek geruild en is nu programmator Muziek, team kunsten binnen Vrije Tijd. Aan beiden een dikke DANKUWEL!

 ° op 1 maart 2022 is Jordy Anquinet als nieuwe medewerker gestart binnen team gemeenschap om o.a. de cultuurraad te ondersteunen.

° Erfgoeddag maakt SCHOOL

 Op zondag 24 april 2022 organiseerde de gemeente Dilbeek samen met verschillende verenigingen en leden van de cultuurraad ‘Erfgoeddag in het leegstaand schoolgebouw in Groot-Bijgaarden : De klas van vroeger’. Voor de gelegenheid werd een klaslokaal in zijn oude glorie hersteld. Je kon er niet alleen de aanblik, maar ook de sfeer van weleer opsnuiven. Korte lesuren (workshops van ca. 15 minuten) lieten je proeven hoe het er vroeger aan toe ging: een schoolliedje meezingen, knikkeren of een handwerkje oefenen. Wie er dan nog niet genoeg van kon krijgen, kon zich in ons cinemazaaltje zetten en luisteren naar de leukste schooltijd-anekdotes van enkele Dilbekenaren.

° Week van de begraafplaats in Dilbeek

Uit recent onderzoek blijkt dat de d’Arconati begraafplaats van Dilbeek van bovenlokaal belang is. Ontdek welke belangrijke (landschaps)architecten aan de grondslag van de tuinbegraafplaats liggen, welke graftekens en gebruiken van het oude kerkhof zijn overgebracht en wat de kenmerken zijn van waardevol funerair erfgoed. We gingen op pad samen met Anne-Mie Havermans en leerden de vele aspecten kennen, die het karakter van deze bijzondere plek bepalen. Ook hier wil de cultuurraad met de geïnteresseerden samen met de gemeente dit project actief ondersteunen.

*Het participatietraject bleven we nieuwsgierig volgen….

Op 9 mei kwamen adviesraadleden samen om het uitgewerkte model, waarop de gemeente in de toekomst beleidsparticipatie in Dilbeek wil organiseren, een eerste keer voor te stellen.

Beleidsparticipatiemodel Dilbeek 9 mei 2022 – feedbackmoment adviesraadleden : vindt u terug op onze website.

De cultuurraad  heeft volgende brief  overgemaakt :

Aan het College van Burgemeester en Schepenen

Aan de gemeenteraadsleden

Aan voorzitters adviesraden

Verschillende leden van ons bestuur en verenigingen hebben deelgenomen aan de infovergadering op 9 mei in Westrand betreffende het nieuw participatiemodel van de gemeente Dilbeek. We hebben het voorgestelde model verschillende keren met een kritische blik besproken op onze vergaderingen.

 Het uitgangspunt was een bevraging van de adviesraden waarbij de vragen heel gericht werden geformuleerd zodat ongetwijfeld een nogal negatief beeld werd geschetst van de raden zelf. Uiteraard werken verschillende raden niet meer door heel diverse omstandigheden en oorzaken, vaak ook omwille van weinig respons door de lokale overheid. Het neemt niet weg dat ook de raden zich bewust zijn dat verjonging zich opdringt, werkwijzen beter kunnen, de beleidsadvisering kan bijgestuurd worden, enz. Dit vergt een samenwerking tussen de verschillende betrokkenen nl., het beleid, de administratie en de raden met hun achterban maar ook het bredere publiek. We zijn er sterk van overtuigd dat een dynamische samenwerking de mogelijkheid biedt om participatie en beleidsadvies wat ons betreft via de cultuurraad, opnieuw de nodige zuurstof te geven.

De cultuurraad kan als overkoepelende raad van nu ongeveer 95 verenigingen en deskundigen een plaats hebben binnen het participatiemodel. We kennen onze verenigingen en zijn een spreekbuis.

Bij het nu voorliggende participatiemodel stellen we ons de volgende vragen :

*wie zal in de SPIL oordelen welke voorstellen zullen doorgespeeld worden naar het THEMAFORUM, TEAMS GROEP DILBEEK en PROJECTEN ?

*hoe zal er gecommuniceerd worden? We missen een soort ‘loop’ bij een participatieproject. Na de indiening van een project en het participatieverloop moet er een opvolging voorzien worden. Het zou jammer zijn dat er geen continuïteit is, omdat er intussen een groep mensen geleerd heeft en zich geëngageerd heeft om samen dingen te realiseren. Men vergeet vaak dat bepaalde projecten heel omslachtig zijn omwille van de omvang, geldende regelgeving, aard, de plaats, de betrokkenen, enz. waardoor mensen zullen afhaken of zich ondeskundig voelen, enz. Dus moet men heel goed weten wanneer/voor welk aspect/deeltraject men de participatie organiseert. En zelfs dan moet men de achterban blijven informeren.

*dit zijn volgens ons de basisvoorwaarden :

-informatie : om het even welk project moet vanaf de start duidelijk omlijnd zijn : waarover gaat het? Wat is het doel van het initiatief/project? Hoe ver kan de participatie gaan? Het tijdsbestek? Dus : info krijgen/geven!

-het doel moet duidelijk zijn : een concrete realisatie, een andere beleidsaanpak, enz.

-organisatie moet duidelijk zijn : wie is de initiatiefnemer/draagt de verantwoordelijkheid? Brengt mensen samen? Een professioneel die hiervoor aangesteld wordt of een initiatiefnemer/betrokkene? Dit Is sterk afhankelijk van het soort project. Nog een vraag : is die groep (minimaal) representatief? wie bepaalt dat? wat met de achterban? hoe geraakt die betrokken?

*Ideeën verzamelen via een vragenlijst (bvb. het infoblad van de gemeente, enz.) is een zeer klein participatie-element, het kan wel een ideeënbron zijn om iets concreet te starten; maar dan moet men wel het gevoel hebben dat er iets mee gebeurt (en daarover geïnformeerd worden!);

*elk project moet gedragen worden door een groep mensen en naargelang het project vraagt dat veel energie en uithoudingsvermogen…

Bij dit alles kan de cultuurraad als adviesraad een belangrijke rol spelen in een participatietraject en initiatiefnemer zijn voor initiatieven die het verenigingsleven aangaan, die het versterken en/of vernieuwen.  Zo kunnen ook nieuwe groepen aangeboord worden en kan er een nieuwe dynamiek ontstaan.

Nog een andere belangrijke bedenking van de cultuurraad is of het de overheid is die moet bepalen wie een participatie-initiatief neemt of mag nemen, want het kan even goed een individu zijn, een vereniging, een groep mensen, een bepaalde buurt, een adviesraad.

Volgens ons doet het voorgestelde model toch wat denken aan ‘oude wijn in nieuwe zakken’, namelijk een ‘structuur’ die met nieuwe benamingen participatie moet vormgeven, en nog wel met ‘professionele ondersteuning’. Maar een structuur wordt desgevallend opgebouwd vanuit bestaande situaties/gegevens/feiten enz. En dan is het nog de vraag of de gemeente alles in handen moet nemen/houden…

We staan altijd open voor een dialoog.

Vriendelijk groeten

Namens het bestuur cultuurraad

Op maandag 27 juni om 19u30 wordt iedereen uitgenodigd in de Welzijnscampus (Bosstraat 84, 1702 Groot-Bijgaarden). Naast adviesraadleden worden ook alle andere deelnemers aan het traject mee uitgenodigd. De gemeente rondt er het gelopen traject af en geven het startschot om naar concrete realisaties op het vlak van beleidsparticipatie te gaan.

°Onze bekommernis … COLLEGIUM GROOT-BIJGAARDEN

Het gebouw waar ook de zalen van het collegium zijn gevestigd wordt verkocht. De cultuurraad is bezorgd.

Deze boodschap hebben wij ontvangen :

Heel wat verenigingen maken gebruik van de zalen van het Collegium o.a.: Okra Groot-Bijgaarden, KWB Groot-Bijgaarden, Ferm Groot-Bijgaarden, Handbal Groot-Bijgaarden, Don Boscoschool, het Wivinaprocessie-Comité, Jeugdclub Paddestoel, Vlaamse Tandartsen-Vereniging, Basketbal Groot-Bijgaarden, Scouts Groot-Bijgaarden, AA-groep, Dansleute (Walckiers), de Egidiusparochie en de Dekenij.

Verder zijn er natuurlijk nog de privé-feestjes georganiseerd door inwoners van Groot-Bijgaarden en de koffietafels naar aanleiding van begrafenissen.

 Voor het organiseren van feesten, recepties en dergelijke (workshop KWB, Quiz KWB-Ferm, Rommelmarkt, concert muziekmaatschappij, Kaasavond TTGB, eetfestijnen,…) is er een keuken nodig zoals deze voorhanden is in het Collegium.

Bij het verdwijnen van het Collegium verdwijnt er in Groot-Bijgaarden ook het enige podium en juist dat is en blijft belangrijk voor een dorp, een gemeenschap, de samenleving. Groot-Bijgaarden zal dan de enige deelgemeente zijn waar geen podium meer is. 

Groot-Bijgaarden is nu al een slaapgemeente geworden. Als verenigingen niet meer de mogelijkheden hebben om iets dergelijks te organiseren zoals hiervoor genoemd, dan is het volgens mij volledig gedaan met ons gemeenschapsleven in Bijgaarden. Het lijkt geen noodkreet, het is een noodkreet.

De cultuurraad heeft alle betrokken partners uitgenodigd voor een bijeenkomst op 23 juni.

En met blijdschap kunnen we mededelen dat er oplossingen uit de bus zijn gekomen. We stellen ook vast dat gelet op de huidige ontwikkeling van Groot-Bijgaarden er nood is aan een dynamiek zodat het sociale leven terug een boost krijgt.

Wat te doen tijdens de volgende maanden ….

 *Viering 150 jaar Sint Alenakapel.

De huidige kapel werd gebouwd in 1872 en nu in alle glorie gerestaureerd. Op zaterdag 18 juni werd de kapel opnieuw ingewijd.

In de zomer van 2022 wordt een tentoonstelling opgesteld in de Sint-Ambrosiuskerk. Deze zal doorlopend te bezichtigen zijn van 17 juni tot 31 augustus. De bestaande Alenawandeling van 4,5 km voert je langs verschillende plekken in Dilbeek die verwijzen naar de Alenalegende. Denk maar aan Alenaborre, de Levoldlaan alsook het Alena-eiland met Sint-Alenatoren en het Alenabrugje. De toren zal op bepaalde dagen of op afspraak geopend worden.

De wandelfolder is gratis verkrijgbaar in de kerk, de bib en het gemeentehuis.

*Dinsdag 5 juli om 20u  – Zomercafé Dilbeek

Vlaams Feest :

VROUWEN ZINGEN BOUDEWIJN DE GROOT

Prijs: € 1/pp, ter plaatse te betalen
Zorg voor goede wandelschoenen

*Op zondag 3 juli vindt de tweede wandeling van de reeks UIT STAPPEN plaats. Gidsen Jan en Kurt nemen je mee op de wandeling ‘ Merkwaardig Schepdaal’.     
Wandeling doorheen een minder gekend en daarom ook een bijzonder deel van Schepdaal. Je bekijkt merkwaardige huizen, wandelt door merkwaardige buurten en maakt kennis met merkwaardige Schepdalenaren van vroeger en nu. Trek je wandelschoenen aan en laat je mee op sleeptouw nemen.

Vertrekpunt: Kerk Schepdaal, E. Eylenboschstraat 6
Afstand: ± 5km
Start: 14u, duur ± 2u 

Op zondag 7 augustus  vindt de derde wandeling van de reeks plaats. Gidsen Jean-Pierre en André nemen je mee doorheen Groot-Bijgaarden op de wandeling ‘ Op stap met Wivina en Emware’ . ​​​ 
Kom mee de omgeving ontdekken waarin Wivina en haar vriendin Emwara in de 12e eeuw het leven van eremieten of kluizenaars hebben geleden. Op enkele kilometers van de hoofdstad van Europa straalt de omgeving rond de Wivinakapel nog een “goddelijke” rust uit. Je geniet van een groen stukje glooiend Pajottenland. Vertrek aan de Wivinakapel waar het allemaal begon en pik onderweg heel wat geschiedenis en legendes mee. ​​​​Vertrekpunt: Wivinakapel, einde Sint-Wivinadreef , Groot-Bijgaarden
Afstand: ± 5km
Start: 14u, duur ± 2u 

FOTOWEDSTRIJD “EEN LENS OP HOP”

De Cultuurraad van Dilbeek wil opnieuw de creativiteit van de Dilbekenaren stimuleren.  In het kader van de Open Monumentendag waar het accent ligt op de HOPCULTUUR, organiseert de Cultuurraad een fotowedstrijd met de toepasselijke titel: “Een lens op HOP”.

Iedereen kan deelnemen in 2 categorieën:

  1. een “gewone” foto genomen met thema ‘HOP’ in de ruime zin en als promo van de hopcultuur.
  2. een bewerkte foto met als thema ‘HOP’

Je kan deelnemen tot en met 28 augustus 2022 door inzending van maximum 3 digitale foto’s naar: gemeenschap@dilbeek.be .  Op datzelfde adres kan je het volledige wedstrijdreglement opvragen.  Een prijzenpot van 1.000 EUR wordt verdeeld onder 6 winnaars, 3 per categorie.

Het wedstrijdreglement vind je op www.cultuurraad dilbeek

MAAR DEELNEMEN IS NATUURLIJK BELANGRIJKER DAN WINNEN !!!

Terug van (veel te lang) weggeweest en beter dan ooit!
Noteer 8 & 9 juli alvast in je agenda en smeer die dansbeentjes maar al in, want wij gaan er een lap op geven!
Vijverfestival is dé place to be voor:
🎶 Muziekliefhebbers die vollenbak willen meezingen
💃 Feestbeesten die graag een danske placeren
🍜 Foodies die dromen van een food paradise
Jong of oud, met vrienden of familie, het Vijverfestival wordt een feest voor iedereeen!

  • Vrijdag 16 september 2022 van 19:00 tot 22:00
  • zaterdag 17 september 2022 om 11:00 tot zondag 18 september 2022 om 18:00

’t Bijgaards Ateljee exposeert in het mooie Kasteel La Motte (Sint-Ulriks-Kapelle) De titel : “ Natuur & Milieu “ vormt de rode draad van de tentoonstelling. Het thema inspireerde de ateliers tekenen en keramiek. Wie vertrouwd is met keramiek zal kunnen kennismaken met veel technieken: primitief gestookt, raku, steengoed gebakken, … Naast keramiek zal het ook genieten zijn van het bijzonder gevarieerde werk van de groep “tekenen en schilderen”. Zij laten je kennismaken met diverse technieken. We leiden je graag rond in de wereld van klei en verf ! De loopbrug wordt neergelaten op vrijdag 16/9/2022 om 19 u. Op zaterdag 17 en zondag 18 september

verwelkomen we je graag van 11 tot 18 u adres : Kasteel La Motte Lumbeekstraat 1700 St-U-Kapelle (Dilbeek)

° Boeiende mededelingen

Tijdelijk subsidiereglement NOODFONDS :   

In een eerste fase lag de focus op de acute nood aan financiële ondersteuning..

NIET VERGETEN!!

In een tweede fase wordt er een stap verder gegaan. Zo kwam het tot zeven concrete acties: een mix van financiële, logistieke én inhoudelijke ondersteuningsvormen, voor een succesvolle relance van Dilbeekse verenigingen en organisatoren. Deze tijdelijke projectsubsidie wil nieuwe en vernieuwende initiatieven steunen, met oog op een relance van het lokale vrijetijdsaanbod. De subsidie is van toepassing op de periode juni 2021 tot en met december 2022. Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden. Het volledige reglement is terug te vinden op de gemeentelijke website.

NIEUW ZAALHUURREGLEMENT GEMEENTE

Het gebruikersreglement wordt sedert 1/1/22 toegepast.

Graag doen wij nu reeds een evaluatie. Graag vernemen we jullie opmerkingen, tips, ….. op onze website cultuurraad.

Mysterie rond spandoeken met cijfer 177 ontrafeld: “Zo laten we dit onderwerp in het dorp leven

KWB en Landelijke Gilde vieren deze zomer feest in Sint-Martens-Bodegem. De festiviteiten staan gepland op de 177ste dag van het jaar.

PROFICIAT!

Martine Pitteljon

Voorzitster cultuurraad